Coin of Tiberius, Caesareia Samariae, A.D. 29-A.D. 30. FIC.50.74.

Download full resolution image
Åtsida: ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙϹΑΡΟϹ
Download full resolution image
Frånsida: ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙϹΑΡΟϹ

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.